دام
سبد خرید خالی است.
STARTVAC

ترکیبات :

 هر دوز - 2 میلی لیتر( شامل: > 50RED60 اشرشیاکلی کشته ) * -J5 استافیلوکوکوس اورئوس کشته ( SP140 (CP8 سویه تولید کننده > 50RED80 *** SAAC**

 

گاو و تلیسه: ایمن سازی در گاوها و تلیس ههای سالم انجام می شود. واکسیناسیون باعث پیشگیری از اورام پستان، کاهش وقوع اورام پستان تحت بالینی، کاهش وقوع و شدت اورام پستان بالینی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و استافیلوکوکو سهای کواگولاز منفی می شود. دربرنامه کامل واکسیناسیون ایمنی 13 روز بعد از اولین واکسن القاء شده و تا 78 روز بعد از سومین واکسن باقی می ماند ) به عبارتی واکسیناسیون کامل تا روز 130 بعد از زایش گاو را در برابر ورم پستان ایمن م یکند(. واکسن در تمام طول آبستنی و شیرواری در گاو ماده قابل تجویز است. کارایی واکسن در مواردی غیر از پیشگیری از اورام پستان در گاو فاقد هرگونه اطلاعات علمی می باشد.

 

بسته بندی :

بسته های حاوی 20 ویال تک دوزی، ویا لهای 5 دوزی و شیش ههای 25 دوزی موجودا ست.واکسیناسیون به صورت داخل عضلانی و در عضله گردن تزریق میشود. توصیه م یشود واکسن در تجویزهای بعدی در طرف دیگر گردن تزریق شود. هر دوز - 2 میلی لیتر-به صورت عمیق در عضله گردن تزریق می شود.
برنامه واکسیناسیون توصیه شده :
اولین تجویز: 45 روز قبل از تاریخ احتمالی زایمان،
دومین تجویز: 10 روز قبل از تاریخ احتمالی زایمان - 35 روز بعد از تجویز اول،
سومین تجویز: 52 روز بعد از زایمان - 65 روز بعد از تجویز دوم.
برنامه واکسیناسیون در هر زایمان گاو تکرار م یشود.
توصیه برای واکسیناسیون صحیح توصیه م یشَود واکسیناسیون در شرایط محیطی مناسب و در دمای 15 - 25 درجه سانتی گراد تزریق گردد. ویال واکسن ها قبل از تزریق تکان داده شود.
ندارد
آماده سازی واکسن
واکسن ها دور از دسترس کودکان نگهداری شود. واکس نها در دمای 8 – 2 درجه سانتیگراد نگهداری شود واز یخ زدگی و نور محافظت شود. واکسن ها بعدا ز پایان زمان انقضای ثبت شده روی شیشه های واکسن استفاده نشود. عمر مفید واکسن بعد از باز شدن واکسن، حداکثر 10 ساعت در دمای اتاق -25 - 15 درجه سانتی گراد- می باشد.
احتیاط های ویژه در واکسیناسیون :
گله واکسیناسیون باید در کل گله بکار برده شود. لازم به ذکر است واکسیناسیون به عنوان جزئیا زب رنام ههای کنترلا اورام پستان در کنار عوامل وابسته به سلامت پستانها شامل روشهای صحیح شیردوشی، مدیریت تولید مثلی، مدیریت گاوهای خشک، بهداشت، تغذیه، بستر، کیفیت هوا و آب، پایش سلامتی و آسایش گاو( و دیگر روشها مدیریتی گله، کارائی دارد.
احتیاط های ویژه در واکسیناسیون گاوها :
واکسیناسیون باید در گاوهای سالم بکار برده شود.
احتیاط های ویژه برای واکسیناتور:
واکسن استارت وک حاوی روغن معدنی است. تزریق تصادفی به فرد واکسیناتور باعث تورم و درد شدید در ناحیه تزریق شده، بخصوص اگر تزریق در مفاصل و انگشتان انجام شود. در صورت تزریق تصادفی حتی در مقادیرب سیار اندک، در اسرع وقت با در دسترس داشتن بروشور واکسن به مراکز درمانی مراجعه گردد.
احتیاط های ویژه برای پزشک معالج واکسیناتور :
واکسن استارت وک با توجه دارا بودن مقادیری روغن معدنی در صورت تزریق تصادفی حتی در مقادیر بسیار اندک باعث تورم شدید و در برخی موارد نکروز ایسکمیک در بافت می شود. ملاحضات جراحی از جمله برش و شستشوی محل تزریق تصادفی بخصوص اگر تزریق در نرمه و یا رباطات انگشت انجام شده باشد، لازم می نماید.
در اولین تجویز واکسن احتمال مشاهده واکنشی خفیف تا ملایم به صورت گذرا در محل تجویز وجود دارد. واکنش به صورت تورم در محل تزریق با قطر متوسط در حدود 5 سانتی متر مربع  می شود که در بیشتر موارد 2 – 1 هفته بعد از تجویز واکسن برطرف م یشود. در برخی از موارد، حیوان در محل تجویز واکسن احساس درد دارد، که حداکثر بعد از 4 روز به صورت خودبخودی بهبود می یابد. در 24 ساعت بعد از تجویز واکسن، افزایش دمای بدن در حدود درجه سانتی گراد و در برخی موارد تا 2 درجه سانتی گراد دیده می شود. واکنش های ناخواسته در گاوهایی که با مقادیرب الای واکسن) overdose ( واکسینه شده اند ، مشابه تجویز دوز اولیه واکسن میباشد. در صورت مشاهده واکنشهای شدید در گاوهای واکسینه شده )به جز واکنشهای ذکر شده در بالا( با دامپزشک گله تماس گرفته شود.
شرکت هیپرا اسپانیا
شرکت کیمیا نور
شرکت پخش سراسری پارسیان پخش اکسیر
کاتالوگ محصول
نوع فایلدانلوداندازه
icon دانلود کاتالوگ 892.51 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha