کاتالوگ محصولات
نوع فایلدانلوداندازه
icon BRONIPRA 1 710.89 KB
icon OLVAC A Plus B 230.95 KB
icon G - OLVAC 189.57 KB
icon Hiprapox 752.69 KB
icon Hipraviar-TRT 784.57 KB
icon Hipraviar-SHS 685.88 KB
icon Hipraviar–Clon-H120 794.34 KB
icon Hipraviar-Clon 715.1 KB
icon Hipragumboro-CH80 754.11 KB
icon Hipragumboro-GM97 733.09 KB
icon Hipragumboro-Bpl2 766.28 KB
icon Coripravac 750.37 KB
icon هیپراویت - سلنیوم تزریقی 748.91 KB
icon داکسی سایکلین 10 درصد 748.15 KB
icon سلکتان - SELECTAN 4.36 MB
icon اینترتریم 500 3.97 MB
icon پمپ اینتروسیل 306.72 KB
icon فلای بیت 945.23 KB
icon بای وارول 227.09 KB
icon ویتول140 377.68 KB
icon انروفلوکساسین تزریقی 692.05 KB
icon جنتاموکس 283.37 KB
icon جستاوت پروست 725.22 KB
icon بوتاسال 379.79 KB
icon اینترویت 313.65 KB
icon هیپراکال 744.13 KB
icon هیپراسیلینا 20 719.15 KB
icon پن استرپ400 341.91 KB
icon محلول تزریقی اینترتریم 289.96 KB
icon افیکور 733.07 KB
icon اسفنج کاشتنی گوسفندی 762.94 KB
icon آلماریل پلاس 1.4 MB
icon ميكسوديل 1.4 MB
icon نئومریول 1.4 MB
icon ميكسو ليگو پلاس 1.4 MB
icon پلي چوك بي 1.4 MB
icon هات لایت 432.79 KB
icon هایو الایو 439.6 KB
icon StartVac 892.51 KB
icon Hipraviar ILT 797.55 KB
icon Hipraviar B1 H120 1.16 MB
icon (RAKSHA-OVAC (TRIVALENT VACCINE 355.7 KB
icon ICHTIOVAC LG.pdf 1.67 MB
icon OX-AQUACULTURE.pdf 1.16 MB
icon TOXIPRA PLUS 2.15 MB
icon EVALON 4.46 MB
icon INACTIVATED REO 302 KB
icon Raksha ET 3.06 MB
icon Raksharab 344.43 KB
icon SANITAS FORTE VET 626.37 KB
icon OX-VIRIN 626.35 KB
icon MAREK’S DISEASE VACCINE 869.51 KB
icon هورمون PMSG گناسر 746.12 KB
icon OX-AGUA 2G-4 788.99 KB
icon Hipraviar AP 3.81 MB
icon Avisan Secure 2.32 MB
icon GUMBOHATCH 977.24 KB
icon HIPRABOVIS 3 768.93 KB
icon Inmevaa 6.16 MB
icon AGALAXIPRA 1.22 MB
icon Oxytetracycline 20Percent LA 1.96 MB
icon Tylosin Tartrate 20Percent Injection 1.61 MB
icon IBH and HHS Inactivated Vaccine 2 MB
icon لیست محصولات واکسنی به صورت QR Code 1.19 MB
icon لیست محصولات دارویی به صورت QR Code 1.9 MB
icon لیست محصولات طیوری به صورت QR Code 3.47 MB
icon لیست کلی محصولات دامی به صورت QR Code 3.01 MB
icon AVISAN MULTI CO 1.15 MB
icon AVISAN MULTI 945.69 KB
icon INACTIVATED FC4 934.02 KB
icon INACTIVATED IBD,ND,IB,EDS 1.11 MB
icon INACTIVATED IBD,ND,IB,REO 1.46 MB