ضد عفونی کننده ها
سبد خرید خالی است.
OX-VIRIN

ضدعفونی کننده منحصربه فرد موثر بر علیه باکتریها، قارچها، ویروسها، جلبکها، تک یاختهها، اووسیت کوکسیدیا و سایر انگلها

موادتشکیل دهنده :
هیدروژن پراکساید 25 ،%پراستیک اسید 5 ،%استیک اسید 8%

 
ویژگی فنی:
ضدعفونی وسیع الطیف و سریع االثر با اثر بر طیف گسترده ای ازمیکروارگانیسمها، شامل: باکتریها، قارچها، ویروسها، جلبکها، اسپور باکتریها، اووسیست کوکسیدیاها و تک یاختهها.عدم مشاهده مقاومت میکروبی به دلیل مکانیسم عمل این ضدعفونی دراز بین بردن میکرو ارگانیسم ها و متعاقبا عدم نیاز به چرخش و جابجایی مواد ضدعفونی کننده .فاقد ترکیبات سمیو سرطان زا برای انسان و حیوان و 100 درصد قابل تجزیه در محیط. بدون اثر خورندگی در دوز مصرفی. اثر بخشی در طیف گسترده دمایی. VIRIN-OX برخالف بسیاری از مواد ضدعفونی کننده مانند ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم و کلره که در دماهای پایین تر از 10 درجه سانتیگراد اثر بخشی آنها بطور قابل توجهی کاهش مییابد ) که این امر می تواند در برنامه های قرنطینه و ضدعفونی بخصوص در فصول سرد اختالل ایجاد نماید( میتواند در طیف گسترده دمایی عمل نماید. قابل استفاده در حضور دام و پرنده بصورت اسپری با دوز پیشنهادی.

قابل استفاده جهت ضدعفونی استخرهای پرورش ماهی در عدم حضور ماهی قابل استفاده در جوجه کشی جهت ضدعفونی سالن و تخم مرغهای هچری موثر بودن حتی در حضور مواد آلی. بسیاری از ترکیبات ضدعفونی کننده رایج در حضورمواد آلی قدرت ضدعفونی کنندگی خود را ازدست داده و یا در آن کاهش قابل مالحضه ای ایجاد میگردد، این امر در ضدعفونی مرغداریها و دامداریها به دلیل وجود آلودگی و حضور بسیار مواد آلی مانند مدفوع و ترشحات حیوانات میتواند مانع انجام عمل ضدعفونی این دسته از ضدعفونی کنندها گردد، خوشبختانه ضدعفونیVIRIN-OX حتی در حضور مواد آلی قادر به انجام عملکرد خود در از بین بردن طیف گسترده ای از میکروارگانیسمها میباشد. اثر بخشی در طیف گسترده PH و سختی باالی آب، متاسفانه فراهم نمودن آب با کیفیت مناسب، )سختی پایین و PH مناسب( در بسیاری از مناطق ایران حتی جهت مصارف آشامیدنی نیز دشوار بوده که این امرً متعاقبا باعث کاهش اثر بخشی بسیاری از مواد ضدعفونی کننده میگردد. ضد عفونی کننده VIRIN-OX با توجه به ترکیب آن قادر است که در طیف گسترده ای از PH و سختی آب عملکرد ضدعفونی کننده خود را حفظ کند. عمر قفسه ای طوالنی )بیش از 2 سال( و پایداری طوالنی مدت محصول حتی پس از رقیق نمودن آن، به دلیل وجود فرمول شیمیایی ویژه VIRIN-OX. ایجاد یک الیه نازک از کف )FOAM ) ً و متعاقبا افزایش زمان تماس و قدرت نفوذ برروی سطوح سخت به دلیل وجود سورفکتانت در فرمول شیمیایی Virin-OX. ارزیابی و کنترل آسان باقیمانده محصول و همچنین رسیدن آن به تمامی نقاط )انتهای لوله ها( با نوار واکنش دهنده رنگی. به دلیل وجود پراستیک اسید و استیک اسید عالوه بر پراکسید هیدروژن عملکرد این محصول در مقایسه با سایر محصولات مشابه حاوی پراکسید هیدروژن در خاصیت جرم بری و از بین بردن رسوب املاح در سیستم آبخوری به ویژه بیوفیلم افزایش یافته است.

 

بسته بندی :

بطریهای 1100-200-20-5 کیلوگرمی

 

کاتالوگ محصول:

OX--VIRIN.pdf

گروه دارويي
پراکسیدهیدروژن یک اکسیدکننده قوی است که بر روی تمام میکروارگانیسمها موثر بوده و باعث از بین رفتن آنها میشود. پراستیک اسید و استیک اسید با شکستن اتصاالتH-S -و S-S -و اکسیداسیون دیواره خارج سلولی میکروارگانیسمها باعث افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی میشوند، این ماده به ترکیبات ضروری سلول مثل لیپیدها، پروتئینها و DNA حمله کرده و سیستم آنزیمی سلول را به صورت غیرقابل برگشتی از کار میاندازند که این امر باعث انهدام میکروارگانیسمها میشود. پراستیک اسید بعنوان یک عامل اکسیدکننده باعث اکسیدشدن پیوندهای سولفوری موجود در پروتئینها، آنزیمها و سایر متابولیتها میگردد که در نهایت عملکرد غشای سلولی مختل شده و دیواره سلولی تخریب میشود. پراستیک اسید با دارا بودن خاصیت تخریب پروتئینها، توانایی از بین بردن اسپورها را نیز دارد. این محصول یک ضدعفونی کننده قوی با طیف اثر وسیع بر علیه ویروسها، باکتر یها، قارچها و اسپورها، جلبک ها، تک یاختهها، اووسیت کوکسیدیاو سایر انگلها میباشد.
مزایای VIRIN-OX در از بین بردن بیوفیلم و رسوبات در سیستم آبخوری و لوله ها:
رسوب بقایای داروها و ویتامینها از یک سو، اکسیژن و مواد ضروری جزئی موجود در آب از سوی دیگر، محیط مناسبی را برای رشد میکروبها در جدار لوله ها و تاسیسات انتقال آب ایجاد میکند. رشد و تکثیر این میکروبها باعث تشکیل یک الیه چسبنده و حفاظت کننده میکروبی بنام بیوفیلم میشود و به مرور زمان و با هر بار مصرف افزودنیها و حتی داروها برضخامت آن افزوده میگردد. وجود بیوفیلم سبب خوردگی و پوسیدگی تجهیزات، آلودگی و حتی تغییر طعم آب، کاهش اثر واکسنهای آشامیدنی، کاهش جذب داروها، ویتامینها و سایر مواد افزودنی، اختلال در جریان آب در درون لولهها و انسداد و گرفتگی آنها میشود. ترکیب VIRIN-OX به دلیل وجود فرمولاسیون ویژه آن و حضور آب اکسیژنه، پراستیک اسید واستیک اسید قادر به از بین بردن و زودن موثر بیوفیلم و رسوبات در لوله ها می باشد و متعاقبا باعث عملکرد بهتر، داروها، ویتامینها واکسنها و افزایش بهداشت وسلامت آب مصرفی در مزرعه میگردد.
اثر بخشی در برابر میکرو ارگانیسمها:
اثر بخشی بر طیف گسترده ای از ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش، شامل: عوامل بیماریهای آنفوالنزا، سندرم افت تولید تخم مرغ، گامبورو، نیوکاسل، برونشیت عفونی، کم خونی عفونی ماکیان، طاعون گاوی، تب برفکی و غیره. اثر بخشی در برابر طیفگسترده ای از باکتریها شامل: عوامل بیماریهای کلی باسیـلوزیس، مایکوپالسموزیس، آنتریت نکروتیک، کمپیلو باکترویوزیس، سالمونلوزیسو غیره. اثر بخشی بر علیه قارچها: شامل عوامل کاندیدیوزیس کاندیدیاآلبیکنس( و آسپرژیلوزیس )آسپرژیلوس نایجر( . اثر بخشی بر علیه اووسیستها: شامل ایمریاهای عامل کوکسیدیوزیس و کریپتوسپوردیدم پارورم
قبل از استفاده از محصول، رقت الزم تهیه گردد.از مصرف همزمان VIRIN-OX با واکسنهای زنده، آنتی بیوتیکها و مولتی ویتامینها خودداری شود موارد استفاده مقدار مصرف )%( زمــان ضدعفونی و تمیزکردن لوله های توزیع آب در غیاب حیوان، لوله ها، مجاری و آبخوری طیور 1-5/0 به مدت 30 دقیقه با چرخش یا به مدت 6-3 ساعت بدون چرخش -ضدعفونی کامل محیط، سطوح و سازه ها: ساختمانها، مراکز هچری، مراکز تقسیم بندی مراکز، پرورش ماهی در عدم حضور ماهی و غیره 1-25/0 15-10 دقیقه -ضدعفونی کامل تجهیزات :آبرسان ها و 1-25/0 15-5 دقیقه غذارسان ها طیور، ابزار و سایل مختلف - ضدعفونی ظروف، چرخها، حمام پا، وسایل نقلیه 1-5/0 20-10 دقیقه - مه پاشی محیط برای کاهش بار میکروبی در 5-3 دقیقه، چندین 5/0-1/0 حضور حیوانات بار در روز -مه پاشی محیط برای کاهش بار میکروبی در غیاب حیوانات 2-1 15-10 دقیقه -اسپری تخم مرغ های هچری 1-25/0- ضدعفونی اختصاصی 5-1-
ندارد
دور از دسترس اطفال نگه دارید. ظرف به صورت دربسته و در مکان خنک نگهداری شود. در موقع استفاده از محصول از لباس محافظ مناسب، دستکش و محافظ چشم استفاده شود.
اثر بخشی بر طیف گسترده ای از ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش، شامل: عوامل بیماریهای آنفوالنزا، سندرم افت تولید تخم مرغ، گامبورو، نیوکاسل، برونشیت عفونی، کم خونی عفونی ماکیان، طاعون گاوی، تب برفکی و غیره. اثر بخشی در برابر طیفگسترده ای از باکتریها شامل: عوامل بیماریهای کلی باسیـلوزیس، مایکوپالسموزیس، آنتریت نکروتیک، کمپیلو باکترویوزیس، سالمونلوزیسو غیره. اثر بخشی بر علیه قارچها: شامل عوامل کاندیدیوزیس کاندیدیاآلبیکنس( و آسپرژیلوزیس )آسپرژیلوس نایجر( . اثر بخشی بر علیه اووسیستها: شامل ایمریاهای عامل کوکسیدیوزیس و کریپتوسپوردیدم پارورم
از مصرف همزمان VIRIN-OX با واکسنهای زنده، آنتی بیوتیکها و مولتی ویتامینها خودداری شود
ندارد
ظرف به صورت دربسته و در مکان خنک نگهداری شود.
OX-GRUPO اسپانیا
پارمیس درمان
شرکت پارسیان پخش اکسیر
کاتالوگ محصول
نوع فایلدانلوداندازه
icon OX-VIRIN 626.35 KB
نظرات:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفر باشید.
captcha